3 trụ cột trong phát triển đô thị thông minh

Quy hoạch đô thị thông minh (ĐTTM), quản lý thông minh, cung cấp tiện ích thông minh chính là 3 trụ cột trong phát triển ĐTTM. 3 trụ cột này được Bộ Xây dựng xác định rõ tại Đề án Phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Phát triển ĐTTM đang là ưu tiên


Trên cơ sở tờ trình của Bộ Xây dựng, ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định 950/QĐ-TTg, sau đây gọi tắt là Đề án 950).


Đề án 950 đã xác định mục tiêu cho phát triển ĐTTM của Việt Nam là hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống…, hạn chế rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.


Đề án 950 cũng đã định hình 7 quan điểm và nguyên tắc lớn của công tác phát triển ĐTTM Việt Nam, trong đó có quan điểm “Phát triển ĐTTM lấy người dân làm trung tâm”.

Đồng thới xác định 3 nội hàm, ưu tiên trong phát triển ĐTTM gồm: quy hoạch ĐTTM; xây dựng và quản lý ĐTTM; cung cấp các tiện ích ĐTTM. Đề án 950 chỉ ra các lộ trình phát triển, chỉ tiêu phát triển ĐTTM theo các giai đoạn và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu làm cơ sở định hướng triển khai thực hiện ĐTTM trên cả nước theo hướng phát triển bền vững.Ngay sau khi được ban hành, Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Đề án 950 đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Đề án… Bộ Xây dựng cùng Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 950, phân giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, với kế hoạch thực hiện cụ thể. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành đang khẩn trương tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách phát triển ĐTTM bền vững tại Việt Nam. Điển hình, Bộ KH&CN đã ban hành một số tiêu chuẩn trên cơ sở tiếp thu các tiêu chuẩn của ISO về phát triển ĐTTM; đang xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ĐTTM; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển ĐTTM…


Tương tự, Bộ Xây dựng cũng đang triển khai nghiên cứu Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển ĐTTM; Quản lý dự án phát triển đô thị có quy mô lớn ứng dụng giải pháp ĐTTM; Xây dựng chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng ĐBSCL thông minh.


Trong khi đó, Bộ GTVT đã nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS). Bộ TT&TT đã ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0); Xây dựng Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0); triển khai nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý cơ sở dữ liệu liên thông…Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”; Triển khai xây