Duyệt chỉ giới đường đỏ Vành đai Công nghệ cao Hòa Lạc rộng 50m từ QL21 nối Phú Cát!

Quyết định 5887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghiệp cao Hòa Lạc) tuyến số 2, huyện Quốc Oai, tỷ lệ 1/500.

Quyết định 5887/QĐ-UBND Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

QUYẾT ĐỊNH


V/v Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường

Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc)

tuyến số 2, huyện Quốc Oai, tỷ lệ 1/500.

Địa điểm: huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

---------------------


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;


Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;


Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;


Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;


Căn cứ Quyết định số 6660/QĐ-UBND ngày 03/