Những văn phòng làm việc ấn tượng

Môi trường làm việc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cán bộ công nhân viên cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Google, Coca – cola…là những doanh nghiệp có văn phòng làm việc độc đáo, ấn tượng đến khó tin.Địa điểm: Washington, D.C. WEWORK

Địa điểm: Washington, D.C. WEWORK

Địa điểm: Washington, D.C. WEWORK

Công ty: COCA-COLA. Địa điểm: London

Công ty: COCA-COLA. Địa điểm: London

Công ty: COCA-COLA. Địa điểm: London

WIEDEN+KENNEDY Địa điểm: Thành phố New York